10 November 2016

Դեպի ինքնուրույնություն №15 Տիֆլոտեխնիկա մաս 1

Ի՞նչ սարքավորումներ կան, որոնք կենցաղում:աջակցում են չտեսնողներին և թույլ տեսնողներին: Դեպի ինքնուրույնություն տանող ևս մեկ քայլ:


Share: