15 February 2017

Ինչպե՞ս հաղթահարել կյանքի դժվարությունները

Այն, ինչ չի սպանում մեզ, ավելի ուժեղ է դարձնում: Եթե ձեր կյանքում ծագել են խնդիրներ, նշանակում է, որ դուք կարող եք դրանք հաղթահարել և դառնալ ավելի ուժեղ:
Ինչպե՞ս ընդունել խնդիրները, հաղթահարել դրանք և չպարտվելով առաջ շարժվել, չընկճվել, այլ ավելի ուժեղ դառնալ... Կբացահայտեք այս հաղորդման ընթացքում:
Share: