17 February 2017

Ինչպե՞ս կարելի է կազմակերպել չտեսնող երեխայի կյանքի երկրորդ տարին:

Այս հաղորդման շրջանակներում ներկայացված է, թե ինչ աշխատանք պետք է տանեն ծնողները չտեսնող երեխայի հետ, երբ նա արդեն երկու տարեկան է:

Share: