9 December 2016

Խորհուրդներ՝ չտեսնող երեխա-ծնող հարաբերությունների ճիշտ կառուցման համար:

Դեպի ինքնուրույնություն №18
Չտեսնող երեխաների ծնողների հետագա քայլերը՝ երեխայի տեսողական խնդրի բացահայտումից հետո: Խորհուրդներ՝ չտեսնող երեխա-ծնող հարաբերությունների ճիշտ կառուցման համար:
What should do parents after the exploration the visual impairement of their child. Some advices for the forming of relationships between visual impaired child and parents

Share: